Izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Korčule

Izdavanje potvrde o stanju poreznog duga Korčule na određeni dan, koja sadrži saldo dospjelog poreznog duga i obračunatu zakonsku zateznu kamatu u svrhu postupanja tijela državne uprave i tijela sudbene vlasti

8 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Potrebni dokumenti

 • Original javnobilježnički ovjerene punomoći (specijalna punomoć) ili preslika punomo&
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Korčule

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h
(stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Financije
  Novčane potpore, subvencije, sufinanciranje.